Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11018
Име инстит./библиотеке ЈУ Народна библиотека Невесиње
Име инст./библиотеке-енг Public Library Nevesinje
Врста библиотеке народна библиотека
Статус библиотеке самостална
Управ./дир./руков. библ. Зоран Кисић, tel. +387 59 60 21 30, faks +387 59 60 21 30, E-pošta biblinev@gmail.com
Контакт. лице за COBISS Соња Милидраг, tel. +387 59 60 21 30, faks +387 59 60 21 30, E-pošta biblinev@gmail.com
Акроним у COBISS.RS НБН
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Трг Благоја Паровића бб, BA-88280 Невесиње, РС
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, tel. +387 59 60 21 30, faks +387 59 60 21 30, E-pošta biblinev@teol.net
Подаци за међубиб. поз. Зоран Кисић, tel. +387 59 60 21 30, E-pošta biblinev@gmail.com
 запис [1/1]