Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11033
Име инстит./библиотеке Јавна установа Народна библиотека "Иво Андрић"
Име инст./библиотеке-енг Public Library "Ivo Andrić"
URL домаће стране https://www.facebook.com/bibliotekacelinac/
Врста библиотеке народна библиотека
Статус библиотеке самостална
Управ./дир./руков. библ. Јелена Иванковић, тел. +387 51 55 25 47, факс +387 51 55 25 47, Е-пошта библиотекацелинац@блиц.нет
Контакт. лице за COBISS Татјана Џомбић, тел. +387 51 55 25 47, тел. +387 66 91 89 60, факс +387 51 55 25 47, Е-пошта tatjanadzombic@hotmail.com
Акроним у COBISS.RS НБИАЦ
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Војводе Мишића 36, BA-78240
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 51 55 25 47, факс +387 51 55 25 47, Е-пошта bibliotekacelinac@blic.net
Подаци за међубиб. поз. Јелена Иванковић
 запис [1/1]